Stadgar

Ändamål och organisation


§ 1


Branschorganisationen Sveriges BostadsrättsBildare, SBB, har till ändamål:

 • att främja en sund verksamhet inom bostadsrättsbildningsområdet
 • att verka för utveckling av bostadsrättsbildningsmetoder och främja den praktiska tillämpningen av dessa
 • att medverka till utbildning inom bostadsrättsbildningsområdet
 • att utveckla en rättrådig och yrkesskicklig yrkeskår inom bostadsrättsbildningsområdet

§ 2


Medlemmens rätt att delta i SBB´s gemensamma angelägenheter utövas på allmänt möte. Årligen skall hållas ett ordinarie möte, benämnt årsmöte. Årsmötet väljer styrelse.

Medlemskap


§ 3


Till medlem i SBB får endast antas medlem som har gedigen erfarenhet av bostadsrättsbildning (ca 10 år erfarenhet).

§ 4


Ansökan om medlemskap i SBB prövas av styrelsen.§ 5


Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
Styrelsen består av 3-5 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter.

§ 6


SBB´s förvaltning skall årligen granskas av en på årsmöte utsedd revisor. SBB´s räkenskaper, som varje år avslutas per den 31 december, skall tillsammans med årsberättelsen överlämnas till revisorn senast den 1 mars påföljande år. Revisorn skall avge sin berättelse före mars månads utgång.

§ 7


Årsmöte skall hållas före maj månads utgång och dag som styrelsen bestämmer. Annat allmänt möte hålls när styrelsen begär det eller när det skriftligen med angivande av anledningen begärs. Skriftlig kallelse med föredragningslista skall översändas till medlemmarna senast två veckor före årsmöte och senast en vecka före annat möte.

§ 8


Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två justeringsmän

 3. Fråga om kallelse till mötet

 4. Styrelsen och revisorns berättelser

 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 6. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat

 7. Val av revisor

 8. Fastställande av årsavgift

 9. Framställningar från styrelsen eller enskild medlem.

Framställning från enskild medlem skall ges in till styrelsen före mars månads utgång det år årsmötet hålls. Ärende som inte har varit upptaget på föredragningslistan på mötet får inte avgöras.

§ 9


På annat allmänt möte än årsmöte får endast avgöras sådana ärenden som har varit upptagna i kallelsen till mötet.

Årsavgift


§ 10


Medlem skall till SBB betala årlig avgift med belopp som för varje år bestäms av årsmötet.

Disciplinära åtgärder


§ 11


SBB har etiska regler.


Medlem som inom sitt verksamhetsområde handlar i strid mot god yrkessed eller åsamkar SBB´s anseende skada, må av styrelsen tilldelas erinran, varning, eller där förseelsen varit grov, uteslutas. Upprepade varningar kan, oavsett att ingen av förseelserna som utgjort grund för varning varit grov, medföra att medlem utesluts ur SBB.

Utträde


§ 12


Medlem, som önskar utträde ur SBB, skall skriftligen anmäla det till styrelsen. För utträdesåret är medlem skyldig att betala fastställd årsavgift. 
Den som underlåtit att betala föreskriven årsavgift, anses ha utträtt ur SBB vid utgången av andra kalenderåret. Avgående eller utesluten medlem återfår inte inbetalade avgifter och är inte delaktig i SBB´s tillgångar.

Stadgeändring

§ 13

Beslut om ändring i eller tillägg till dessa stadgar skall fattas vid årsmöte och biträdas av minst 2/3 av de röstande.

Organisationens upplösning


§ 14


För beslut om SBB´s upplösning fordras minst 3/4 av samtliga vid allmänt möte avgivna röster. Beslutet skall för att bli gällande med samma majoritet bekräftas å nästkommande allmänna möte, som skall hållas minst 30 dagar därefter. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Vid SBB´s upplösning skall tillgångarna i sin helhet överlämnas till någon i SBB´s syfte verksam sammanslutning eller institution.