Etiska regler

SBB:s medlemmar är skyldiga att känna till och följa våra etiska regler. Reglerna ska vara vägledande för alla medlemmar och för allt arbete med ombildningar. Vid försummelse kan erinran, varning eller uteslutning ur SBB meddelas av styrelsen.

1. Yrkesmässigt uppträdande

SBB:s medlemsföretag ska uppträda sakligt, korrekt och så att förtroendet för kåren upprätthålls. Uppdrag ska utföras med skicklighet, omsorg, tillbörlig skyndsamhet och med beaktande av att uppdragsgivaren inte åsamkas onödiga kostnader.
SBB:s medlemsföretag är inte skyldiga att ta uppdrag som erbjuds. Vill företaget inte åta sig ett uppdrag, är det skyldigt att omgående meddela uppdragsgivaren detta.

2. Utförande av uppdrag

Då något av SBB:s medlemsföretag åtar sig ett uppdrag, ansvarar det dels för att det har tillräcklig kompetens för uppdraget och dels för att uppdraget blir fackmannamässigt utfört.

Företaget har således ansvar för de tekniska, ekonomiska och rättsliga utredningar som krävs för att bostadsrättsbildningen skall kunna bli riktigt utförd. Företaget ska kritiskt granska de tekniska, ekonomiska och rättsliga förutsättningarna för den egendom som berörs på ett så objektivt sätt som möjligt. Bostadsrättsbildningen ska därefter genomföras korrekt och lagenligt.

Av SBB rekommenderad terminologi ska användas.

Företaget ska träffa skriftlig överenskommelse med uppdragsgivaren om uppdraget, i vilket uppdragets omfattning ska klarläggas. Ett uppdrag ska, om inte uppdragsgivaren uttryckligen vill annorlunda, innefatta samtliga moment för genomförandet av bostadsrättsbildningen. I det senare ingår även att hjälpa bostadsrättsföreningen med att starta en fungerande fastighetsförvaltning.

Stor vikt ska läggas vid att informera de hyresgäster som berörs av bostadsrättsbildningen. De hyresgäster som ska bo kvar med hyresrätt, ska informeras om sina rättigheter och skyldigheter. Företaget ska verka för att bostadsrättsföreningen blir en bra hyresvärd för de kvarvarande hyresgästerna.

3. Förhållandet till andra uppdragsgivare

Som huvudregel gäller att SBB:s medlemsföretag ska upprätthålla en sådan ställning i förhållande till uppdragsgivaren att företagets integritet eller saklighet inte kan ifrågasättas. Därför ska företaget särskilt iakttaga följande:

  • Företaget får inte för utomstående röja resultatet av besiktningar, sakförhållanden eller upplysningar som är knutna till den aktuella egendomen och dess hyresgäster som företaget har fått kännedom om under sitt arbete, såvida inte laglig upplysningsplikt föreligger.
  • Företaget ska underrätta uppdragsgivaren om besiktningar och andra undersökningar som ska ske av egendomen.
  • Företaget är skyldigt att ha en betryggande ansvarsförsäkring.

4. Arvoderingsdebitering

Arvodet ska vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och den erfarenhet som företaget besitter och till det enskilda uppdragets natur och omfattning. Uppdragsgivaren har rätt att i förväg begära uppgift om arvodets storlek för ett tilltänkt uppdrag och om grunderna för debiteringen.

5. Förhållandet till kollegor

SBB:s medlemsföretag ska verka för goda relationer inom yrkeskåren genom att visa hänsyn och tillmötesgående mot kollegor. Kollegiala hänsyn får dock inte föranleda till handling eller underlåtenhet som kan skada uppdragsgivaren.


I vissa situationer kan det bli aktuellt och vara befogat, att ett företag uttalar sig om en bostadsrättsbildning, som ett annat företag har utfört. Ett sådant uttalande ska vara sakligt och måttfullt. Vid bedömning av kollegans handlande eller underlåtenhet, ska företaget beakta de omständigheter som förelåg när kollegan gjorde sina överväganden. Innan ett företaget framför kritik mot kollegan ska det om möjligt ge kollegan tillfälle att yttra sig i frågan.

6. Publicitet, reklam och ackvisition

Företaget får göra sitt namn och sina kvalifikationer kända för allmänheten så länge det inte misskrediterar yrket eller utsätter annan för klander eller ringaktning.

7. Förhållandet till SBB

SBB:s medlemsföretag är skyldiga att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller svaromål som begärs av SBB:s styrelse eller av fristående besvärsnämnd, som handlägger frågor om dessa etiska regler. Företaget är därvid, utan hinder av tystnadsplikt som åvilar honom enligt ovan, skyldigt att fullständigt och sanningsenligt besvara framställda frågor och lämna begärda uppgifter.